(05) 30 52 001 vrtec@osdeskle.si

SPLOŠNO

Vpis otrok v vrtec poteka v februarju ali marcu za naslednje šolsko leto. V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje. Pred vključitvijo otroka v vrtec (konec meseca avgusta) povabimo starše na prvi roditeljski sestanek, kjer jim predstavimo vrtec, strokovne delavke ter posredujemo napotke za lažji prehod od doma v vrtec.
Vloga za vpis v vrtec

STAROSTNA OBDOBJA OTROK
V začetku šolskega leta so otroci razporejeni v skupine skladno z veljavno zakonodajo in njihovo starostjo. V 1. starostno obdobje so razporejeni otroci od 1. do 3. leta, v 2. starostno obdobje otroci od 3. do 6. leta. Po zadnjem sklepu občine je možna tudi razporeditev v kombinirani oddelek, kamor so vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij. Za vsa obdobja so na novo določene cene programov (v EUR).

Slika1

Če dopolni otrok tri leta med šolskim letom, boste do konca šolskega leta prejemali enak znesek za starostno obdobje oz. oddelek, kamor je bil otrok razporejen v začetku leta.

PRIHOD OTROKA V VRTEC MED LETOM
Otroci se lahko vključujejo v vrtec tudi med šolskim letom, in sicer skladno s predpisano zakonodajo in občinskimi akti. Mesta v vrtcu ne morete rezervirati. Vključevanje otrok v skupino med šolskim letom je možno le v primeru, da ima posamezna skupina še prosta mesta. Informacijo o morebitnih prostih mestih v posamezni skupini posreduje staršem pomočnica ravnatelja za vrtec Neža Rutar.

ZAMUDNINA
Sklep občine določa tudi zamudnino v višini 8 EUR dnevno, če starši zamudite pravočasen prevzem otroka. V kolikor starši ne pridete po otroka po 1 uri zamude in ste nedosegljivi za dogovor o tem, komu otroka predati, vrtec kontaktira s CSD-jem oz. policijo, s katerim se dogovori o prevzemu otroka.

ODSOTNOST OTROKA IZ VRTCA
V primeru odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške prehrane, če starši o otrokovi odsotnosti obvestite vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti. Vaš prispevek za prehrano bo zmanjšan skladno z razvrstitvijo v plačilni razred. Odsotnost otroka sporočite telefonsko (05 30 52 00) ali preko e-asistenta za vrtec.

POMEMBNI KONTAKTI:
Na spletni strani Občine Kanal ob Soči http://www.obcina-kanal.si  dobite v razdelku z naslovom »Register postopkov« alinejo »Znižano plačilo vrtca«, kjer so v celoti objavljeni:
• Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in dodatnih znižanjih v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči,
• Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
• Vloga za oprostitev plačila vrtca zaradi daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov.

Povezava do spletne strani: Občina Kanal ob Soči.

Elektronsko vlogo za znižanje plačila vrtca in natančno obrazložitev pravic, ki izhajajo iz socialne zakonodaje, dobite na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve dobite tu.

KAJ JE POMEMBNO VEDETI OB VPISU

1.VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA Vlogo oddate na Centru za socialno delo Nova Gorica v tiskani ali elektronski obliki 1 mesec pred prihodom otroka v vrtec na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. V kolikor ne boste dali vloge na CSD pravočasno in ne boste imeli veljavne odločbe o razvrstitvi v dohodkovni razred, boste prejemali obračun na podlagi najvišjega dohodkovnega razreda.
Obrazec: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

2. PLAČILO AKONTACIJE IN POGODBA O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA
Starši boste po zaključenem vpisu v vrtec prejeli položnico z zneskom akontacije v višini 50 EUR. Po prejetju plačila vam bomo poslali dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznostih staršev in vrtca, en podpisan izvod boste vrnili na naslov šole najkasneje v 7 dneh od prejema. V kolikor izvoda pogodbe ne bomo prejeli v dogovorjenem roku, vrtec ne bo več zagotavljal prostega mesta, temveč bo mesto ponudil staršem, ki bodo še čakali na vstop. Znesek plačane akontacije se vam bo odbil od plačila za prvi mesec, ko bo otrok v vrtcu. V kolikor ne boste pripeljali otroka na dan, ki je določen v pogodbi ali otroka ne izpišete najkasneje 60 dni pred dogovorjenim dnevom prihoda v vrtec, izgubite akontacijo.

3. Pred vstopom v vrtec morate starši vzgojiteljici svojega otroka dostaviti ZDRAVNIŠKO POTRDILO izbranega pediatra. Brez veljavnega zdravniškega potrdila ni mogoča vključitev otroka v skupino. Enako velja tudi za čas uvajanja v skupino.

UVAJANJE OTROKA V VRTEC

Uvajanje v vrtec poteka prvi teden po datumu vpisa v vrtec. Uvajanje poteka v dogovoru z vzgojiteljico.

 

(Visited 971 times, 1 visits today)
Dostopnost