(05) 30 52 001 vrtec@osdeskle.si

Obveznosti in pravice staršev

Starši morajo oddati podpisano pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev vrtca v roku 15 dni po vpisu v vrtec, ki poteka predvidoma konec marca.

Starši oddajo Vlogo za znižano plačilo vrtca na center za socialno delo, kar omogoča razvrstitev v ustrezen plačilni razred.

Pri sprejemu otroka v vrtec morajo starši priložiti še zdravniško potrdilo otrokovega osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju otroka.

Do delavcev vrtca imajo starši spoštljiv in zaupljiv odnos. O življenju in delu v vrtcu naj starši razpravljajo le s strokovnimi delavci vrtca.

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in iz vrtca spremstvo staršev ali od staršev pisno pooblaščene odrasle osebe. Otroka morajo osebno izročiti vzgojiteljici ali njeni pomočnici in ga iz vrtca odpeljati le ob njuni vednosti.

Starši so odgovorni, da svojega otroka prevzamejo najkasneje ob koncu izbranega programa, sicer lahko vrtec obračuna staršem dodatno uro varstva.

Starše prosimo, da ob prihodu otroka v vrtec vzgojiteljico dnevno seznanjajo s počutjem njihovega otroka, z morebitno poškodbo ali nalezljivo boleznijo.

Starše prosimo, da prihajajo otroci v vrtec oblečeni primerno vremenu.

Priporočamo, da imajo otroci v nahrbtniku rezervna oblačila.

Starši so dolžni redno poravnavati oskrbnino vrtca. Če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi s plačevanje oskrbnine, lahko dobijo dodatne informacije

v tajništvu šole.

Zaradi varnosti se bodo vhodna vrata vrtca zaklepala ob 8.30.

Starši, obiskovalci vrtca, delavci in otroci smo dolžni skrbeti za urejenost vrtca in okolice in skrbeti za zdrave pogoje v vrtcu, zato:

 • odpadke odlagamo v smetnjake,
 • na predpražnikih očistimo čevlje,
 • ne uničujemo dreves, sadja, rastlinjakov in zelenic,
 • pazimo na snažnost sten vrtca,
 • kajenje v vrtcu in njegovi neposredni okolici je prepovedano,
 • ustavljanje in parkiranje avtomobilov pred vrtcem je možno na parkirnem prostoru ob vrtcu,
 • v okolici vrtca ni dovoljeno sprehajanje s psi.

 

PRAVICE STARŠEV IN OTROK

Zavedamo se, da je vrtec institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.

Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Starši imajo pravico:

 • do vpogleda v programe za predšolske otroke;
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu. V ta namen na oglasnih deskah pred igralnicami dnevno obveščamo starše o vsebini dogajanja v vrtcu;
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov;
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in v skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu v vrtec omogočamo staršem postopno uvajanje otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njim v skupini v obdobju, ki lahko traja več tednov.

Staršem zagotavljamo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku (pogovorne ure).

(Visited 261 times, 1 visits today)
Dostopnost